Al geruime tijd is DBG Bouw- en Reststoffen, in opdracht van Staatsbosbeheer, bezig met de natuurontwikkeling in de Schippersplas te Rheezerveen. Hieronder een kort bericht van de stand van zaken tot nu toe.

Het plan bestaat uit het verondiepen van de zuidelijke helft van de Schippersplas en het verflauwen van de oevers waardoor een gevarieerder waterleven zal ontstaan. Aan de zuidzijde zal een heuvel worden aangelegd die het zicht op de asfaltcentrale wegneemt en daarmee de natuurbeleving vergroot. Tegelijkertijd zal de heuvel een vleermuiskelder gaan bevatten en steilwanden voor oeverzwaluwen. Door middel van gerichte kap en snoei zullen de oevers geschikter worden gemaakt voor de ijsvogel en de das. Beide soorten zijn al aanwezig maar hun habitat wordt hiermee verbeterd. Door het lokale sleedoornstruweel te behouden ontstaat mogelijk een gebied dat door de beschermde sleedoornpage kan worden benut voor haar eiafzet. Voor het verondiepen van de plas en het aanleggen van de heuvel is in totaal circa 201.000 m3 grond nodig. Deze grond wordt aangevoerd via het werkterrein van ROVA/NTP waardoor geen belasting van het naastgelegen bosgebied plaatsvindt.

Vanaf december 2022 tot januari 2024 is in totaal 44.325 m3 materiaal verwerkt in de Schippersplas. Dit is in één jaartijd al bijna 20% van de benodigde grond. De verwachting is dat de verondieping vijf jaar in beslag neemt waarbij deze maximaal tien jaar mag duren. Van de gebrachte hoeveelheid grond is 33.150 m3 grond klasse AW/schoon. Dat neerkomt op circa 75% van de gebrachte hoeveelheid. De overige 25% betreft grond klasse Industrie.  Bijna 90% van de verwerkte grond is gebiedseigen grond/baggermateriaal waarmee we willen aangegeven dat deze grond afkomstig is uit de omgeving tot een maximale straal van 25 km rondom de plas waarvan een groot deel afkomstig is uit projecten van Waterschap Vechtstromen. Dit maakt dat het project ook een duurzame verwerking van secundaire grondstoffen kent en daarin bijdraagt aan een positieve CO2-footprint van ontwikkelingsprojecten in de omgeving.

Op dit moment is het water van de plas licht troebel. Dit komt door de opwerveling van kleine gronddeeltjes. Deze zullen de komende weken bezinken naar de bodem. De kwaliteit van het water voor de visstand wordt gemonitord. Tevens wordt het grondwater rondom de plas twee jaarlijks gecontroleerd. Afwijkingen ten opzichte van de beginsituatie zijn niet waargenomen.

Vragen of interesse?

DBG bouw- en reststoffen adviseert, regisseert en realiseert. Heeft u vragen of interesse? Onze experts staan voor u klaar.

Contact opnemen